ස්කාර්ලට්ට ආදායම වැඩිලු
2017-01-10 10:41:00
ස්කාර්ලට් ජොන්සන් 2016 වර්ෂයේදී වැඩිම ආදායමක් ඉපැයූ චිත්‍රපට නිළිය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඇය පසුගිය වර්ෂයේ චිත්‍රපට 04ක් සඳහා දායක වී ඇති අතර, එම චිත්‍රපට 04ම ආදායම් වාර්තා අතරට පැමිණි චිත්‍රපට බවට පත්විය. ඒ හේතුවෙන් ඇය පසුගිය වසරේ වැඩිම ආදායමක් හිමිකර ගත් නිළිය ලෙස නම් කර තිබේ.
Wmqgd .ekSu Ys% ,xld ñr¾ fjí wvúh weiqfrks

Main page l   Bollywood Sinhala Articles    Bollywood Photos    

o
Copyright © 2016 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved
Email - webmaster@tharunaya.co.uk
Hot Line - 011 20 40 400
Design and Devoloped by:
Gigies(Pvt)Ltd