බොලිවුඩ් ගොසිප්

මධුසමය ගතකරන්නත් වෙලාවක් නැති නිළියක්

බොලිවුඩ් නිළි දියා මිර්සා විවාහ වෙලා දැන් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගත වී ඇතත් ඇයට තවමන් මධුසමයගත කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.


More News »

add_one